Prawo karne, prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

Adwokat od spraw karnych Warszawa

Jeśli potrzebny jest adwokat od spaw karnych w Warszawie, to nasza kancelaria zapewni kompleksową obsługę, poprowadzoną przez adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych, dotyczących przestępstw:

 • podatkowych,
 • gospodarczych,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • narkotykowych,
 • wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców,
 • przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu,
 • nieletnich,
 • ubezpieczeniowych,

a także sprawy związane z popełnionymi wykroczeniami.

Kancelaria zapewnia również reprezentację oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Kancelaria świadczy także fachową pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego lub powoda cywilnego aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Zakres pomocy obejmuje m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

 

W procesie postępowania przygotowawczego zapewniamy:

 • reprezentację i ochronę interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania,
 • szczegółowe zapoznanie się z wynikami śledztwa i dochodzenia,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych,
 • udział w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych (m.in. tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego).

W procesie sądowym zapewniamy:

 • obronę oskarżonego lub reprezentację pokrzywdzonego,
 • reprezentację w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, przyspieszonym oraz apelacyjne i kasacyjne,
 • reprezentowanie na posiedzeniach sądu,
 • wystąpienia na posiedzeniach aresztowych sądu,
 • składanie wniosków dowodowych oraz zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego,
 • bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych.

W postępowaniu wykonawczym, w sprawach z wniosków o:

 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwę w wykonaniu kary,
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Zadzwoń