Jazda pod wpływem alkoholu

jazda pod wpływek alkoholu, warunkowe umorzenie postępowania

Jazda po wpływem alkoholu

W poniższym wpisie wyjaśnimy czym jest stan po użyciu alkoholu, a stan nietrzeźwości. Wskażemy także jak uniknąć utraty prawa jazdy.

Stan po użyciu alkoholu, a stan nietrzeźwości.

Stan po spożyciu alkoholu stwierdzany jest wówczas, kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi albo prowadzi do stężenia we krwi w przedziale 0,2-0,5 promila, zaś w wypadku obecności w powietrzu wydychanym 0,1-0,25 mg/1dm3.

Przy prowadzeniu pojazdów po spożyciu alkoholu odpowiada się na podstawie art. 87 K.w. Sąd w takim przypadku może orzec karę aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Należy pamiętać także, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan nietrzeźwości zachodzi gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Gdy prowadzący pojazd znajdował się w stanie nietrzeźwości to na podstawie art. 178a K.k. podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k. obligatoryjne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju (art. 42 § 2 K.k.).

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 4 K.k., chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 K.k.). W wypadku gdy odstępuje od orzeczenia tego środka dożywotnio, jest obowiązany – na mocy art. 42 § 2 KK – orzec terminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.

W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k., sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 K.k. co najmniej 10 000 zł, które nie może przekroczyć 60 000 zł (art. 43a § 1 i 2 KK).

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Sąd może wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 KK warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.(art. 66 § 1 i 2 KK). Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat.

Umarzając warunkowo postępowanie karne za jazdę po alkoholu Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat (art. 67 § 3 KK). Trafnie Sąd Najwyższy uznał, że: „Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone pozostaje fakultatywnym. Przepis art. 67 § 3 in fine KK jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 KK i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania” (post. SN z 29.1.2002 r., I KZP 33/01, https://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=535-efad3966-3225-4691-9402-101113ebbb0d&ListName=Orzeczenia1&Sygnatura=I+KZP+33%2f01).

Adnotacja o warunkowym umorzeniu postępowania za jazdę po alkoholu pojawia się również w Krajowym Rejestrze Karnym. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest jednak tożsame z wyrokiem skazującym.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami https://adwokatfurmaga.pl/kontakt/

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń