Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, a zagrożenie koronawirusem.

Prawa i obowiązki pracodawcy

Stan zagrożenia koronawirusem – sprawdź, jakie masz uprawnienia i obowiązki:

Jako pracodawca:

  • Możesz polecić pracownikowi tzw. pracę zdalną w określonym czasie. O miejscu wykonywania pracy decyduje pracodawca. Polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również elektronicznej czy telefonicznej. Pracodawca powinien określić m.in. sposób rejestracji czasu pracy, przekazywania rezultatów pracy. Pracownik nie jest związany klauzulą poufności? Zadbaj o to, by zabezpieczyć się przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto rozważyć dostosowanie regulaminów pracy do obecnej sytuacji.
  • Czy możesz zapytać się pracownika o stan zdrowia, sprawdzić temperaturę bądź skierować na badania lekarskie? Zdania na ten temat są podzielone. Niewątpliwie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda sprawa wymagałaby dokładnej oceny. Nie możemy jednakże zapominać, iż jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy Ponadto pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy. W naszej ocenie zatem, jeśli pracodawca wykazałby, że np. skierowanie pracownika na badania lekarskie czy też zmierzenie temperatury w danym przypadku jest uzasadnione, nie stanowiłoby to naruszenia ze strony pracodawcy. Należy bowiem odpowiednio ważyć prawo do prywatności jednego pracownika                           z odpowiednim zabezpieczeniem innych pracowników przed utratą zdrowia oraz życia.
  • Możesz udzielić zaległego urlopu pracownikowi albo na wniosek pracownika – urlopu bieżącego lub bezpłatnego.

Jako pracownik:

  • Możesz domagać się zapewnienia odpowiednich warunków pracy, takich jak telefon, komputer, czy też Internet.
  • Jeśli posiadasz dziecko do ósmego roku życia masz prawo do zwolnienia z pracy. W takim przypadku przysługuje zasiłek opiekuńczy. Często pojawia się pytanie, czy jeśli jeden z rodziców wykonuje pracę zdalną z domu, drugiemu rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy przyznany na podstawie specustawy ws. COVID-19? W naszej ocenie nie ma podstaw, by ZUS odmówił w takim przypadku drugiemu rodzicowi wypłaty zasiłku.  
  • W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, możesz ubiegać się                                      o wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – przysługuje 60% wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). Pragniemy zwrócić uwagę, iż ocena, czy w danym przypadku doszło do przestoju zależy od konkretnego stanu faktycznego.
  • W przypadkach szczególnie uzasadnionych okolicznościami masz prawo odmówić wykonywania pracy na podstawie art. 210 Kodeksu pracy – prawo powstrzymania się od wykonania pracy niebezpiecznej         z jednoczesnym zachowaniem wynagrodzenia.
  • Pamiętaj! Objęcie kwarantanną nie jest tym samym, co zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z chorobą.

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń