Zwolnienie z ZUS

zwolnienie z zus

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dotyczy:

  1. osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
  2. twórcy, za którego uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego
  3. artysty, za którego uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.
  4. osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu;
  5. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  6. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
  7. osoby prowadzącej publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie:

  1. papierowej, 
  2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  3. za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem zwolnienia ze składek jest także złożenie deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Dokumentów nie musi składać płatnik, który jest zwolniony z obowiązku ich składania, czyli samozatrudniony rozliczający składki od minimalnej podstawy wymiaru, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania składek, realizowana jest w trybie umorzenia składek.

Do wniosku płatnik obowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Oświadczenie płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.

Pliki do pobrania:

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń