Dobra osobiste

Dobra osobiste to gałąź w prawie, która chroni dobra niemajątkowe,  przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej) jak również osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną. Dobra osobiste reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”). Do dóbr osobistych należą m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska i wiele innych.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dóbr osobistych (m.in. wizerunku, prywatności, czci, renomy). Prowadzimy postępowania związane z roszczeniami o:

  • naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zobowiązanie osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Zapewniamy profesjonalną oparta na rzetelnym podejściu i pełnej dyskrecji oferując:

  • porady prawne,
  • tworzenie strategii prawnych,
  • konsultacje odnośnie podejmowanych działań,

Zajmiemy się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wymaganej do tego rodzaju spraw takich jak:

  • sporządzanie dokumentów związanych ze sprawą,
  • sporządzanie pism sądowych,
  • tworzenie i analizę opinii prawnych,
  • sporządzanie ekspertyz specjalistycznych,

Zadzwoń