System dozoru elektronicznego SDE

System dozoru elektronicznego SDE

System dozoru elektronicznego SDE pozwala na wykonywanie kary przy uwzględnieniu życia zawodowego i prywatnego skazanego. Określony został w art. 43b k.k.w. zgodnie z którym jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Dozór elektroniczny może występować w trzech postaciach:

 1. dozór stacjonarny kontrolujący przebywanie pozwanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu,
 2. dozór mobilny kontrolujący bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa,
 3. dozór zbliżeniowy kontrolujący zachowanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Kiedy sąd zastosuje dozór elektroniczny ?

Procedura zastosowania dozoru elektronicznego rozpoczyna się od złożenia przez skazanego uzasadnionego wniosku na piśmie, aby wniosek taki został pozytywnie rozpoznany przez sąd niezbędne jest spełnienie łącznie pięciu przesłanek:

 1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki określone w art. 64 § 2 k.k. (recydywa),
 2. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
 5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

Sąd wydaje postanowienie o zastosowaniu dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku skazanego.

Sąd pozytywnie rozpoznał wniosek skazanego, co dalej?

Należy pamiętać, że gdy sąd pozytywnie rozpozna wniosek skazanego na wykonanie kary w ramach dozoru elektronicznego, na skazanym będą ciążyć różne obowiązki, takie jak np.:

 1. zgłoszenie podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych,
 2. nieprzerwane noszenie nadajnika,
 3. udzielanie sądowi lub podmiotowi dozorującemu wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków, oraz stawianie się na wezwanie sędziego i kuratora,
 4. umożliwianie sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub nieruchomości, gdzie zainstalowano rejestrator,
 5. dbanie o powierzone mu środki techniczne zwłaszcza ochrona ich przed utratą czy zniszczeniem.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku? Skontaktuj się z nami https://adwokatfurmaga.pl/kontakt/

Więcej o SDE znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/system-dozoru-skuteczniejszy-i-tanszy-niz-wiezienie

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń