Mediacja w sprawach rozwodowych

Mediacja w sprawach rozwodowych

Dzisiejszy wpis poświęcimy instytucji mediacji w już toczącym się postępowaniu w sprawie o rozwód. Nawet jeżeli jeden z małżonków wniósł już pozew o rozwód nie przesądza o tym, że strony nie mogą skorzystać z mediacji.

Sąd widząc możliwość na utrzymanie małżeństwa albo na zgodny wniosek stron może skierować strony do mediacji, nawet gdy postępowanie w sprawie o rozwód zostało zawieszone. W trakcie mediacji strony mogą określić czy w wyroku rozwodowym ma być orzeczona wina jednej ze stron, czy będzie to rozwód bez orzekania o winie, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, ustalenia kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka pod wspólnym dachem i wysokości alimentów. Małżonkowie mogą także podjąć decyzję w sprawie podziału majątku wspólnego. Przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków, a więc nie jest wykluczone ugodowe załatwienie innych spornych kwestii. W sprawach o rozwód czy separację nie jest dopuszczalne zawarcie ugody, jednakże pozytywny wynik mediacji może jednak spowodować cofnięcie pozwu.

Dodatkowo w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron.

Rozstanie małżonków, a następnie prowadzenie postępowania rozwodowego jest dodatkowym ogniwem zapalnym między małżonkami, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora.

Zostaw odpowiedź

Zadzwoń